Skip Navigation Links

Služby

S rekonstrukcí bytového domu musí souhlasit většina vlastníků bytového domu. Odsouhlasení rekonstrukce musí být potvrzeno písemně ve formě zápisu a prezenční listiny. Rozhodovací proces o rekonstrukci je nejlépe podpořit dostatečnými a úplnými informacemi o rekonstrukci, jejich nákladech efektivitě a finančních přínosech. V případě vašeho zájmu v rozhodovací fázi, Vám nabízíme naší podporu a to formou poradenství a doporučení, jak nejlépe postupovat. Dále se rádi zúčastníme rozhodujících jednáních na kterých se bude o případných rekonstrukcích rozhodovat, abychom podpořily záměr na případné rekonstrukce.
 
  • Objektové posouzení domu
  • Posudky
  • Technické řešení
  • Financování
  • Státní dotaci z programu Panel
  • Projektovou dokumentaci
  • Stavební povolení
  • Průkaz tepelné náročnosti budov, registrace v programu Zelená úsporám
  • Poradenský servis
  • A další služby dle požadavků zákazníků

1) Objektové posouzení domu
Objektové posouzení domu nám poskytne základní informaci o celkovém stavu domu a především částí domu, kde bude realizována případná rekonstrukce.

2) Posudky
Statický posudek
V případě, že je statický posudek ze zákona vyžadován, tak jej zajistíme. Statický posudek je posudek konstrukčního a technického stavu domu, posudek vypracuje autorizovaný inženýr. Z posudku vyplyne míra závažnosti odhalených poruch a nutnost oprav.

Energetický audit
Před rekonstrukcí je v ideálním případě dobré posoudit také fyzikální parametry domu. Pokud to nestanoví zákon i tak je dobré vypracovat energetický audit domu. Audit Vám doporučí několik variant řešení, které povedou k optimálním úsporám při vytápění domu.

Návrh barevného řešení fasády
Samozřejmou součástí našich poskytovaných služeb je i zpracování návrhu barevného řešení rekonstruované fasády (pouze v případě, že bude realizována rekonstrukce fasády)

3) Technické řešení
Na základě předchozích bodů je v případě Vašeho zájmu možné zpracovat i technické řešení jednotlivých částí rekonstrukce, které provede autorizovaný projektant. Technické řešení poslouží jako podklad pro rekonstrukci (detailně řeší postup a způsob rekonstrukce) nebo v případě zákonné povinnosti také pro územní či stavební řízení.

4) Financování
Před rekonstrukcí je nutné stanovit rozpočtové náklady rekonstrukce, jakmile jsou vyřešeny, je třeba vyřešit financování rekonstrukce. Využít vlastní zdroje a doplnit je jinou formou financování, jako je úvěr případně formou státních dotací. V oblasti financování oprav bytových domů spravovaných a provozovaných společenstvím vlastníků jednotek spolupracujeme s mnoha bankami a stavebními spořitelnami. Úvěr je možné vyřídit asi za 1-2 měsíce.

5) Stavební řízení
Rekonstrukce bytového domu je stavební činnost, která podléhá úřednímu schválení. Podle rozsahu rekonstrukce se zajišťuje buď ohlášení stavby, ale většinou je potřeba zajistit stavební povolení včetně územního rozhodnutí.

6) Realizace
Výběr realizační firmy je základem úspěšné rekonstrukce bytového domu. Zvažte, co je pro vás důležité. Vybrat na rekonstrukci stavební firmu, která se zdá cenově nejvýhodnější neznamená vždy to nejlepší a investorovi to může v budoucnosti způsobit velké škody. Stavební firma může sice provést rekostrukci levně, ale nekvalitně. Naše firma nabízí kvalitu za přiměřenou cenu a s garancí užitých vlastností rekonstrukce po celou dobu její životnosti. Konkurence se vůbec nebojíme, protože se snažíme odvádět stavební práce na nejvyšší možné úrovni a ke spokojenosti naších zákazníků.

Smlouva o dílo
Před zahájením rekonstrukce je potřeba uzavřít mezi investorem a realizační firmou Smlouvu o dílo.

Záruka
Při uzavření smouvy je důležité také myslet na záruky, které by měli být ve smlouvě jasně stanoveny a garantovány. Naše firma nabízí na plášť budovy 70 měsíců a střešní plášť 120 měsíců záruku.

Zahájení stavby
Rekonstrukce je zahájena protokolárním předáním staveniště včetně stanovených podmínek využívání staveniště a dalších prostor v bytovém domě.

Kontrola stavby
Na kontrolu stavebních prací je určený stavební dozor investora. Stavební dotor společně se stavební firmou pravidelně na určených kontrolních dnech, kontrolují průběh stavebních prací.

Dokončení rekonstrukce
Po dokončení rekonstrukce probíhá převzetí celého díla investorem. Po převzetí díla následuje kolaudace stavby stavebním úřadem.

7) Užívání
Životnost rekonstruovaných částí domu je očekávána v řádu několika desítek let, ale za předpokladu, že budou při rekonstrukci dodržovány technologické postupy, použity kvalitní materiály a výborně odvedené stavební práce. Dům by měl být následně užíván dle doporučení a pokynů realizační a dodavatelských firem.

AKTUALITY

22
22.02. 2018
Specializovaný web Brizolit.eu
Spustili jsme pro vás specializovaný web, který zaměřuje na břizolitove omitky. Najdete zde i krátké video z našich realizací.

15
15.03. 2017
Čištění fasád
Jaro je ideální čas na údržbu stavby. My jsme pro Vás připravili novou službu - čištění fasády. Přečtěte si proč takové čištění je důležité a zda je vhodné i pro vás.

02
02.12. 2016
Dotace z progamu Nová zelená úsporám a IROP
Zajímává možnost využití dotací pro rekonstrukci bytového, nebo rodinného domu? Přečtete si náš nový článek o této problematice.

02
02.03. 2015
Brizolitová omítka od nás
Od letošního roku nově v nabídce brizolitové omítky. Více se o nich dočtete zde.

01
01.05. 2014
Výprodej strukturálních omítek
 Výprodej skladových zásob strukturálních omítek, pro více informací nás kontaktujte http://www.zatepleni-vancl.cz/Kontakt.aspx

01
01.01. 2014
Programy SFRB pro rok 2014
 Podle schváleného rozpočtu na rok 2014 je připraveno 1,32 mld. Kč na programy pro podporu bydlení.
Přesný výčet naleznete na www.sfrb.cz/o-sfrb/aktualne/


05
05.12. 2012
Schválení programu Panel 2013 +
Vláda dnes schválila nařízení vlády, podle kterého bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Více zde...

27
27.11. 2012
Nová zelená úsporám
Ministerstvo životního prostředí dnes představilo návrh programu Nová zelená úsporám, kterým se bude zabývat vláda, která jeho výslednou verzi bude také schvalovat.
Více zde